Arrangementer

Referat fra generalforsamlingen d. 12. Marts 2004

 

Velkomst ved formand Kim Nielsen, herunder gennemgang af aftenens program.

Carsten fra bestyrelsen valgt som ordstyrer for generalforsamlingen. Efter valget gennemgang af dagsordenen.

1) Formandens beretning:

Kim kunne berette, at der pt. er 169 medlemmer af Aalborg Whisky Laug. Medlemmerne er repræsenteret fra Hirtshals til Skanderborg, men kommer dog overvejende fra området i og omkring Aalborg. Der har været afholdt i alt 6 smagninger med følgende temaer:

 1. Introduktion til whiskyens verden

 2. Skotlands regioner

 3. Amerikaner smagning (eksklusiv smagning)

 4. World Wide smagning

 5. Speyside smagning

 6. Islay smagning

samt en bustur til whiskymessen i Kolding, med mulighed for at smage op til 225 forskellige slags whiskyer. Vi har på nuværende tidspunkt til vores smagninger smagt 43 forskellige slags whiskyer til en værdi af ca. kr. 35.000.
Amerikanersmagning blev afholdt som en eksklusiv smagning for 24 heldige medlemmer efter først til mølle princippet.

Herefter blev der fra bestyrelsens side foreslået en vedtægtsændring således, at regnskabet for fremtiden følger kalenderåret (1. jan. til den 31. dec.) Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen. Medlemsperioden strækker sig uændret fra den 1. april til den 31. marts.

Spørgsmål:
Bliver der på noget tidspunkt sat et loft for medlemstallet?
Svar (Kim): Målet/loftet vil være ca. 150 medlemmer, men vi har pt. flere, da vi må forvente et lille frafald i medlemsskaren ifm. fornyelsen af medlemskabet.

Spørgsmål:
Nødvendigt med større lokaler til smagningerne, så det ikke er nødvendigt at sige nej til medlemmer der ønsker at deltage.
Svar (Kim): Vi vil forsøge at finde større lokaler til de ”store” smagninger - hvis der er nogle medlemmer som har kendskab/kontakter til nogle gode store lokaler hører vi gerne fra jer.

Spørgsmål:
Hvordan går det med fadene fra Skotland?
Svar: Bo forklarer senere.

 

2) Gennemgang af regnskab ved revisor Kim Hammild Laursen:

Der var ved årets udgang et mindre overskud på laugets konto på kr. 7.136,71. Pengene er fortrinsvist blevet anvendt på indkøb af whisky til de afholdte smagninger samt til foredragsholdere ifm. disse smagninger.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Klik her for at se regnskabet for 2003.

 

3) Fastsættelse af kontingent ved næstformanden Bo Bergstrøm:

Hvad får man som medlem for pengene:

 • Rabat på smagningerne - 50 kr. pr. smagning

 • Personlig invitation til smagningerne

 • Lukkede arrangementer/smagninger for medlemmer - f.eks. hvis der kommer en specialwhisky i begrænset antal e.l.

 • Medlemstilbud – f.eks. Whiskymessen i Kolding til oktober. Billet + busturen – AWL giver et tilskud.

 • 1 gratis whiskyglas (et pr. medlemskab)

 • Rabataftaler med lokale forretninger

Bestyrelsen foreslår, at dette års kontingent bliver det samme som sidste år (kr. 200,- som opkræves primo april). Forslaget godkendt.

Nye medlemskort deles ud efter den 31. marts til samtlige medlemmer.
Duus Vinkælder er ny sponsor på AWL’s medlemskort. Alle får nye medlemskort. Prisen for at sponsere kortet er ca. kr. 1.500.

Spørgsmål:
Er det ikke en for lav difference mellem prisen for medlemmer og ikke-medlemmer i forbindelse med smagninger?
Svar: Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på det kommende bestyrelsesmøde.

Spørgsmål:
Kan det lade sig gøre at få kontingentopkrævning via mail. Brev til de medlemmer, der ikke har mail?
Svar: Ja, der udsendes en mail hvor kontingentet bliver opkrævet og brev til de medlemmer som ikke har mail. Betalingen skal foretages via en bankoverførsel eller via et girokort, som tilsendes.

Spørgsmål:
Kunne det blive muligt at betale med dankort online via nettet, hvis man ikke har netbank?
Svar: Bestyrelsen undersøger dette - vi kan dog ikke nå det ifm. den kommende opkrævning for den nye medlemsperiode.

 

4) Indkomne forslag fra medlemmerne:

Der var ingen indkomne forslag.

 

5) Valg til bestyrelse og revisor:

Bestyrelsesmedlem Morten Holch stillede op til genvalg
Kasserer Conny Henriksen stillede op til genvalg
Revisor Kim Hammild Laursen stillede op til genvalg

Alle tre kandidater blev genvalgt.

 

6) Eventuelt

 • Ros til bestyrelsen for sit flotte arbejde (tak for det).

 • Ikke optimalt med smagninger på hverdagsaftener (helst en fredag).

 • Lempeligere rygepolitik. Aftalt, at der først må ryges efter smagningerne er overstået.

Kommende smagninger v. formand Kim Nielsen:

 • Ultimo april/Maj måned – Amerikanersmagning

 • Ubestemt tidspunkt – Vertikal smagning af Macallan (eksklusiv smagning)

 • September – World Wide smagning.

 • Oktober – Bustur til Whiskymessen

 • November – Islay-smagning

Status på Laugets egne whisky-tønder v. næstformand Bo Bergstrøm:

Vi vil gå efter nogle tønder med kort lagringstid (2-4) år på en af tønderne og måske lidt længere på den anden.
Da der er stor interesse for Islay whisky vil det ene fad blive et sådan.

Finansieringen vil ske i form af anparter, og min. 1 flaske pr. anpart. Det er vort mål, at prisen pr. flaske lander på max. kr. 400.

Referatet, billeder, regnskabet og en evaluering fra smagningen, vil blive lagt på AWL’s hjemmeside (www.AalborgWhiskyLaug.dk).

Herefter fulgte selve smagningen, som blev forestået af foredragsholder Jesper Rainer. Det var en særdeles spændende smagning.

Aalborg den 16. marts 2004

Morten Holch, bestyrelsesmedlem