Arrangementer

Regnskab for Aalborg Whisky Laug 2005

Indtægter
Medlemskontingent (194 stk) 38.800,00
Deltagerbetaling smagninger 116.155,00
Salg af whisky inkl. auktion 20.800,00
Salg af glas og tøj 1.500,00
Renteindtægter 96,00
Indtægter ialt 177.351,00
Udgifter
Køb af Whisky og -arrangementer 120.050,00
Lokaleleje, mad, øl og vand 37.912,00
Trykning af plakat 1.150,00
Porto, kuverter, kontorartikler 2.044,00
Medlemskort 206,00
Bestyrelsesmøder 4.917,00
Drift af hjemmeside 1.104,00
Øvrige udgifter 1.318,00
Udloddet julegave til medlem 950,00
Udgifter ialt 169.651,00
Årets resultat
Indtægter 2005 177.351,00
Udgifter 2005 169.651,00
Overskud 7.700,00
Formuen kan specificeres således:  
Indestående i bank: 12.671,00
Medlemmers tilgodehavender -325,00
Beholdning af whisky 4.498,00
Formue pr. 31.12 2005 16.844,00

Regnskabet blev gennemgået af revisor Kim Hammild Laursen og regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen d. 17. marts 2006.